...::: ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 :::...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1  ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

FAX.  044-599-232

โทร.  044-598-894