โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนในสถานศึกษา

พิมพ์
ฮิต: 598

  

  

> 28 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ณ ศาลาวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์ บ้านหาญฮี ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด ร่วมกับโรงเรียนในเขตตำบลดอนแรด  6 โรงเรียน ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 รวม 320 คน ได้ปฏิบัติธรรม ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea