สุรินทร์ เขต 2 จัดฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต่อต้านการทุจริต “โตไปไม่โกง”

พิมพ์
ฮิต: 451

   

15 ส.ค.2561 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต่อต้านการทุจริต "โตไปไม่โกง" ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม