สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมพัฒนาระบบติดตามกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

พิมพ์
ฮิต: 574

  

  

           > 25 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 220 คน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea