สุรินทร์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสอบ O-Net

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 786

   

   

> 30 มกราคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test  :O-NEt) ศูนย์สอบ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบให้ถูกต้องตามที่ สทศ.กำหนด  ซึ่งการสอบ O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามรถและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ

// นาถญาณี คำสัตย์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว    ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea