จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

พิมพ์
ฮิต: 523

    

     >  สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 520 คน  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อ พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม และพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวมได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสภาพความพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

     // นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea