พิธี “ประกาศคำตถาคต “ โดยนักเรียนแกนนำโรงเรียนรัตนะ 5

พิมพ์
ฮิต: 620

 

   

   

> 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ”ประกาศคำตถาคต” โดยนักเรียนแกนนำโรงเรียนรัตนุ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ที่พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รู้จักพุทธวจน คือคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า  ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านกิจกรรมบูรณาการพูทธวจนในห้องเรียน  นอกห้องเรียน และกิจกรรมที่บ้าน เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการเรียน การสอน  การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน จาก 40 โรงเรียนในสังกัด

// นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว       ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea