จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

พิมพ์
ข่าวกิจกรรม สพป.สุรินทร์ 2
ฮิต: 1012

  

      >   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒   ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ให้กับบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางลูกเสือ การบริหารงานในกองลูกเสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  จำนวน  80  คน  โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ    ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

         // นาถญาณี คำสัตย์  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea