โรงเรียนบ้านหนองตาด ประเมินการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1-6

พิมพ์
ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ฮิต: 475

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมประเมินการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1-6 ตามนโยบาย TO BE THE FIRST สพป.สร.2