โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคาร กรุงเทพ 10)

พิมพ์
ฮิต: 640

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) พานักเรียนไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ พิพิธิภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธ์ุ