219 rattanaburi. Surin. Thailand 32130 044-598-894 surin2.srn2@gmail.com Mon-Fri : 08.00 - 16.30

ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง

ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 

…………………………………….

ด้วย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.1 ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง    

1.2 จำนวนอัตราจ้าง จำนวน  1  อัตรา

1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท  และเงินพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่สั่งจ้าง  ถึง วันที่  31 ธันวาคม 2562

1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

พ.ศ. 2537

 • มีสัญชาติไทย
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน

 

 

/7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง…

 

 

-2-

 

 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

              ขอบข่ายภารกิจงานของตำแหน่งนักการภารโรง

              1)  เปิด ปิดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ และประตูโรงเรียน

              2)  ปัดกวาด เช็ด ถูภายในอาคารเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

              3)  นำถังขยะตามอาคาร อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกำจัด

              4)  ดูแลน้ำดื่มน้ำใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้ำใช้ในห้องสุขาของครู และนักเรียนอย่างทั่วถึง

และเพียงพอ

              5)  ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริเวณต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น สวยงาม

              6)  ดูแล รักษาความปลอดภัย อาคารประกอบ และบริเวณทั่วไปที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ

              7)  อยู่เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              8)  เดินหนังสือราชการ หนังสือทั่วไป เอกสารของทางราชการ

              9)  บริการอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือครู และนักเรียน ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร

             10)  ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้

ตามสภาพและความเหมาะสม

             11) ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รักษาการในตำแหน่ง หรือครูผู้สอนมอบหมายตามความเหมาะสมกับหน้าที่

   12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 1. การรับสมัครสรรหา
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ                                                                                                                               

 • เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้นำ

เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

 • วุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จก่อนวันปิด

รับสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน

สิบสามหลัก

 

                                                3) ทะเบียนบ้าน…

 

 

-3-

 

 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

จำนวน 3 ใบ

 • เอกสารตามข้อ 1) – 5) ให้นำฉบับจริงและฉบับสำเนาแสดงในวันที่สมัคร ฉบับสำเนาให้

ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

 

 1. เงื่อนไขในการรับสมัครสรรหา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัครอันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  ภายในวันที่  3 ธันวาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” อำเภอโนนนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  และทางเว็บไซด์ http://www.srn2.go.th 

 

 1. วิธีการสรรหา

                โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)  และสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)  รวมทั้งสิ้น  100 คะแนน   

 

 1. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา

 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  7 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

 

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

 

 

 

/8.การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้

 

 

                                                  -4-

 

 

 1. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้สรรหาได้

      โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะประกาศผลผู้สรรหาได้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบสรรหาก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ดังนี้

 1. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(2.1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

(2.2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

                   (2.3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

                   (2.4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

                   (2.5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

 

 1. การประกาศผลการสรรหา

               โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”  จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  8 ธันวาคม 2562               ณ  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และ ทางเว็บไซต์http://www.srn2.go.th 

 

 1. การทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
 • จะทำสัญญาจ้างบุคคลผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 สำหรับบัญชีผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่ง นักการภารโรง

กรณีมีเหตุให้ผู้สรรหาได้ในลำดับที่มีสิทธิ์จัดทำและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง สำหรับการจ้างในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสัญญาจ้างไม่สามารถจัดทำสัญญาจ้างได้ ด้วยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นไปตามข้อ 8 (3) จะจ้างผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับถัดไปในบัญชีผู้ได้รับการสรรหา สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศผลการคัดเลือกรายบุคคล

 • การจ้างตาม (1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ   

 • ผู้คัดเลือกได้ในลำดับที่จะทำสัญญาจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ณ กลุ่มบริหาร

งานบุคคล โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”อำเภอโนนนารายณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  11 ธันวาคม 2562  โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ

 

 1. ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  หากภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า หรือ

   /กรณีเมื่อสิ้น............

 

 

 

-5-

 

 

กรณีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ้างต่อไปในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์และเป็นผู้สมควรได้รับการจ้างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะต้องได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

  

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                         ประกาศ    ณ   วันที่   19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

 

                                                                                    

 

                                                                                                    (นายวิรัตน์  เหลาคำ)

                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”                                                                                           

 

 

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1  ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

FAX.  044-599-232

โทร.  044-598-894

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1484264
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
505
509
4157
1476298
8478
19012
1484264

ที่อยู่ IP: 54.161.24.9
วันที่ 16 มกราคม 2022 เวลา 19:01 น.