กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

พิมพ์
ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
ฮิต: 1421

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านยางกระจับ