ยุทธศาสตร์

พิมพ์
Uncategorised
ฮิต: 868

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

<<-- แผนพัฒนาการศึกษา 2562-2565 -->>