สภาพภูมิศาสตร์

พิมพ์
ฮิต: 533

สภาพภูมิศาสตร์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์
ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด ครอบคลุมเขตพื้นที่
บริการ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี  โดยมี
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเกษตรวิสัย และ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย (จังหวัดร้อยเอ็ด) (จังหวัดศรีสะเกษ) และ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม)
ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอสตึก และอำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบอำเภอจอมพระ (จังหวัดสุรินทร์)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบึงบูรพ์และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ(จังหวัดศรีสะเกษ) และ อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสตึก อำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์)และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม)