สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางการประเมินและแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนวทาการประเมินฯ เกณฑ์การให้คะแนน
- แบบสถานศึกษาสีขาว
- แบบห้องเรียนสีขาว
 
เมื่อ : 23-11-2019 18:54:51