สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
แก้ไขการแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการในระบบ e-GP
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ศธ ๐๔๐10/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแก้ไขการแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการในระบบ e-GP
- หนังสือศธ 4010.3/43 ลว 29 ม.ค.62
 
เมื่อ : 13-12-2019 18:23:53