สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว358 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2561
- แบบคำขอกู้เงิน (ทป.1 พ.ศ.2562)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน (ผู้กู้/ผู้ค้ำ) /คำรับรองต้นสังกัด
- แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครู
 
เมื่อ : 08-02-2019 16:37:36