สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามสำเนาหนังสือที่ ศธ 04167.01/ว358 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินสำหรับผู้กู้เงิน/สำหรับผู้ค้ำประกัน
 
เมื่อ : 08-02-2019 16:44:31