สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ประชาสัมพันธ์ถึงร.ร.ทุกโรง สพฐ.แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04003/29 ลว 15 มกราคม 2563 เรื่องการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดเำนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขอเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลในเชิงนรโยบาย จึงขอแจ้งมายังสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้ 1.แจ้งประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง 218 โรงในสังกัด ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง QR CODE สำหรับประธานกรรมการสถานศึกษา 2.แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 218 โรงในสังกัด ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง QR CODE สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 จึงมาเพื่อทราบและดำเนินการดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.ลิงค์/QR CODE ตอบแบบสอบถามสำหรับประธานกรรมการสถานศึกษา
- 1.ลิงค์/QR CODE ตอบแบบสอบถามสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา
- หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 20-01-2020 11:17:32