สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
 
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) จำนวน 90 รายการ ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรรงบประมาณ
- ตัวอย่างประมาณการ ปร.4 ,5 และ ปร. 6
 
เมื่อ : 21-01-2020 12:07:28