สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือประชาสัมพันธ์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 23-01-2020 15:18:07