สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี พ.ศ. 2559
 
ก.ค.ศ. มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี 2559 หากมีความประสงค์จะขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ให้ยื่นคำขอทบทวนได้ โดยให้จัดทำคำขอทบทวนฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 03-03-2020 09:09:27