สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ 1. ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 7 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาณ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมการประกวดในงาน ผู้สนใจติดต่อของรายละเอียดและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีการประกวด ดังนี้ - ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบแดนซ์เซอร์ ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท มีการประกวดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - การประกวด ส้มตำลีลา ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท มีการประกวดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 - การประกวดวงดนตรี Music Contest 2019 ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้สนใจ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - การประกวดผ้าไหม ระดับบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัล 1,500 บาท ผู้สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - การแข่งขันการทำอาหารที่มาจากไหม ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือบุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท สมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการต่าง ๆ โดยผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรง ที่สถาบันฯ รายละเอียดโครงการ มีดังนี้ - โครงการ “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21” อบรมระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท - โครงการ “กระบวนการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย” อบรมระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท 3. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม 4 หลักสูตร โดยจัดอบรม ณ โรงแรม Amaiu Burira, United จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สนใจติตดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรง ที่ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-6133820-5 หลักสูตรที่จัดอบรม มีดังนี้ - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” อบรมระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,200 บาท - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ” อบรมระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,200 บาท - หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560” อบรมระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,200 บาท - หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560” อบรมวันที่ 9 มีนาคม 2562 ค่าลงทะเบียน คนละ 3,700 บาท 4. สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในการนี้ หากโรงเรียนใดหรือบุคคลใด ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถามรับใบสมัคร และยื่นความจำนงได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 5. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนดนตรี (อีสานใต้) โดยจะเข้าเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประกวดวงโยธวาทิต ตามโครงการจัดการประกวดดนตรี/ร้องเพลง สำหรับเด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือสุรินทร์ โดยโรงเรียนใดที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการแข่งขัน ให้ติดต่อสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ โดยจะทำการประกวดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ โรงเรียนใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด (สสค.) ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 9. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ (ฌ.ค.ส.) ขอเชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 15-02-2019 12:05:08