สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แก้ไขข้อความ การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศกึษา 2561
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งแก้ไขข้อความ การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศกึษา 2561 "ข้อที่ 4.6"
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 18-02-2019 14:52:12