สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2562
 
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล แจ้งเรื่อง เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ในวันประชุมระหว่างวันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จึงขอความอนเคราะห์ให้ท่านและคณะได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประชุมฯเพื่อใช้ในวันประชุมและแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 26-04-2019 13:56:26