สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๗.๐๑/1330 งวันที่ 27 พฤษาภาคม 2562
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.2561
- สำเนาประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุน ฯ พ.ศ. 2562
- แบบคำขอกู้เงินเงิน ทป.1(ฉบับ พ.ศ. 2562
- หนังสือยินยอใให้ส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัดหักเงิน(สำหรับผู้กู้เงินและผู้คำประกัน) และคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
 
เมื่อ : 27-05-2019 11:37:22