สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (ด้านการบริหารงานบุคคล) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณากำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 25-01-2019 12:08:13