สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การขับเคลื่อนแนวทาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
ตามข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ เป็นเป้าหมายสำคัญในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอความร่วมมือมายังสถานศึกษาให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. สำรวจประชากรสุนัข,แมว,โค,กระบือ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ๒. ประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/สาธารณสุขอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้กับนักเรียน ๓. ให้สถานศึกษาสอดแทรกเนื้อหา เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการนี้ ส่วนของการดำเนินการสำรวจประชากรสุนัข,แมว,โค,กระบือ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลตามแบบจัดเก็บในระบบออนไลน์ โดยสแกน QR CODE หรือลิงค์การรายงาน (รายละเอียดตามหนังสือราชการที่แนบมา) ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากประสบปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ; ๐๙ ๔๖๕๙ ๗๔๑๔ / ๐ ๔๔๕๙ ๘๘๙๔ ต่อ ๑๑๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 07-06-2019 11:55:17