สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เปิดระบบรายงานการอ่านเขียน/PISA ผ่านระบบ e-MES ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
 
แจ้งแก้ไขข้อความตามหนังสือที่ ศธ 04167.02/ว1524 ลว 17 มิถุนายน 2562 เรื่องการเปิดระบบ e-MES การรายงานอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 จากรายงานข้อมูลการอ่านเขียน สำหรับชั้น ป.1-6 และการรายงานข้อมูลการอ่านแนว PISA สำหรับชั้น ม.1-3 *เป็นการรายงานข้อมูลการอ่านเขียน ป.1-6เท่านั้น และในปีการศึกษา 2562 สพฐ.ไม่มีการวัดและประเมินการอ่านแนว PISA สำหรับ ม.1-3 รายละเอียดตามความในหนังสือ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 18-06-2019 16:25:05