สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการนี้จึงขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่ https:feedback.obecdata.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน เข้าไปตอบแบบสอบถามดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือเข้าไปตอบแบบสอบถาม
 
เมื่อ : 05-07-2019 10:08:39