สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2563
 
> สพฐ.จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2563 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน โดยครูไทยที่จะไปเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสาธารณรัฐเกาหลี >>คุณสมบัติของครูที่จะเข้าร่วมโครงการ : เป็นข้าราชการครู สัญชาติไทย อายุระหว่าง 28-53 ปี ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนได้ดี มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี หากเป็นหญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีความสามารถในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาต (ผอ.รร.ต้องลงนามในเอกสารใบสมัคร) สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้ และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 3 เดือน >>ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และส่งใบสมัคร ทางอีเมล์ได้ที่ Relationsgroup@hotmail.com ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และรับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 05-07-2019 10:18:57