สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....(ทวงงาน).แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ Digital Literacy กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชึ้วัดที่ 25
 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ กรอกข้อมูลออนไลน์ด่วนที่สุด .....ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 12-07-2019 14:25:35