สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด...แจ้งรายงานข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการส่งเสริมสมรรถนะภาพผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินแบบ PISA
 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 19-07-2019 14:11:10