สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การตอบแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)เพื่อการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ด้วยสพฐ.แจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดเำนินงานของคณะกรรมการศถานศึกษ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดทำคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. โดยตอบแบบสอบถามผ่าน google form ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 24-07-2019 12:03:31