สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
สำรวจข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการส่งเสริมสมรรถนะภาพผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินแบบ PISA กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๐,๒๓
 
สำรวจข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการส่งเสริมสมรรถนะภาพผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินแบบ PISA กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๐,๒๓
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 30-07-2019 14:21:29