สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)
 
(1)อัพโหลดรูปภาพบ้านผ่านระบบ CCT บนเว็บไซต์เท่านั้น (2) ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ครบถ้วน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)
 
เมื่อ : 21-08-2019 15:22:28