สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ผลการการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร,ครูและบริษัทสร้างการดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรุ้ภายใต้โครงาการเสริมสร้่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับเขตพื้นที่
 
ผลการการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร,ครูและบริษัทสร้างการดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรุ้ภายใต้โครงาการเสริมสร้่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับเขตพื้นที่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 27-08-2019 14:18:09