สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/279 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
- ร่าง พรบ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.....
 
เมื่อ : 31-01-2019 15:27:10