สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ตามแบบประเมินที่ส่งมาพร้อมนี้และรายงานผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e –MES) เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้พัฒนานักเรียนต่อไป โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ได้เลยค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ข้อสอบการวัดประเมินฯ ม.1-3
 
เมื่อ : 29-08-2019 11:19:19