สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกแบบสอบถาม (ฉบับที่ 1)
 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง สมรรถนะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับปฐมวัยที่คาดหวัง เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ “ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง (To Be the First)” รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 08-09-2019 18:03:22