สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น/อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สู่ความสำเร็จ To be the first
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ง ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น/อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สู่ความสำเร็จ To be the first
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง,สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 16-10-2019 14:33:24