สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
 
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 โรง คือ 1. ร.ร.บ้านโพนม่วง 2.ร.ร.บ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 3.ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 4.ร.ร.บ้านคอนสวรรค์ 5.ร.ร.บ้านแก"แกศึกษาวิทยา"
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง,สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 13-11-2019 15:13:54