สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนจบม.3 ปีการศึกษา 2562 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ
 
อ้างถึงหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/ว 2838 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 56 แห่ง รายงานข้อมูลนักเรียนจบม.3 ปีการศึกษา 2562 ที่จะเรียนต่อ ม.4 ปวช. กศน. และที่จบแล้วไม่เรียนต่อและประสงค์ฝึกทักษะอาชีพ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสรุปส่งผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้น บัดนี้ สรุปข้อมูลแล้วมีโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลฯ จึงขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 20 พฤศิจกายน 2562 เป็นอย่างช้า
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบกรอกข้อมูลนักเรียนจบม.3และฝึกทักษะอาชีพ
 
เมื่อ : 18-11-2019 16:21:58