ҹ ʾ.Թ 2
ชอให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู ประจำปี 2562
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ TO BE THE FIRST
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร./ ศน.ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562)
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม (สพป.สร.1)
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแก้ไขหลักสุตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรสภา ประจำปี พ.ศ.2561
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก"
ขอเชิญร่วมโครงการ "ผุ้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ" จัวหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศสถานการณ์ไฟป่าปี 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2562
กำหนดการให้รายงานผลการครวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐ"
แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม
กลุ่มอำนวยการ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
แก้ไขข้อความ การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศกึษา 2561
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี 2561
กลุ่มนโยบายและแผน
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การเบิกเงินค่าพาหนะโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 5 โรง )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าอบรม
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562
การป้องกันอุบัติเหตุด้านจราจรของนักเรียนช่วงปิดเทอม
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 8 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 11 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 18 โรง )
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
โครงการแนะแนวนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ และมหกรรมถนนอาชีพ Open House ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
โครงการ Smile School Bus (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย)
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษา
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
แจ้งการจัดทำเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนฯณ จังหวัดบุรีรัมย์
การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศ๊กษา
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
การสมัครร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสุรินทร์
การประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาวิถีพุทธเนื่องในวันมาฆบูชา
แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การไปราชการการนิเทศโรงเรียนของคณะกรรมการ
การนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ที่จังหวัดนครนายก
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย สังกัด สพป.สร.2
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019
มาตรการความปลอดภัยในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกาาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไข)
แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
แจ้งการประชุมการนิเทศ ติดตาม นโยบายการยกระดับการพัฒนาผู้เรียน สู่ TO BE THE FIRST
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ Health and Educational Regional Operation : HERO ปี ๒๕๖๒
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
กลุ่มนิทศ ติดตาม
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฎิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ี่ยวกับการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  [ ]