ҹ ʾ.Թ 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ระดับภาค ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ของ ผอ.ร.ร./ รก. ผอ.ร.ร.
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูปี 2563
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) นับที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 3(1)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 3
เกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 6/2562
แจ้งเลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จาก 10 ก.พ.63 เป็น 18 ก.พ.63 นอกนั้นคงเดิม
ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(1) (2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการบัวหลวงก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 2(2)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการบัวหลวงก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกเพิ่มเติมรอบที่ 5 (2 โรงเรียน)
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เรียกบรรจุรอบที่ 5)
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
แจ้งเลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จาก 11 ก.พ.63 เป็น 10 ก.พ.63 นอกนั้นคงเดิม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารับการประเมิน 34 ราย)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 (สำหรับคณะกรรมการcoaching team)
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค”
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม(ออนไลน์) งานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ครั้งที่ 1
ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมสืบสายงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ 2
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษษ 2563
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยฯ
การซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเมิน ครูผู้ช่วย บรรจุ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562(3)
ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562(1)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
การสมัครรางวัลเลิศรัฐ
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปี 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี 2563
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562
ผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 2/2562
เชิญประชุม
การขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำรวจวิชาเอกขาดแคลน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ครู และสอบบรรจุ ปี 2563
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลBig Data
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2566
การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามแบบฟอร์ม จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ผลการคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
การรับบริการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร. (เอกสารหมายเลข 5) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ภายในวันที่ 27 ก.ย.62
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง รอง ผอ.สพป./ศน./ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.62-30 ก.ย.62 เพื่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62) ภายในวันที่ 27 ก.ย.62
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ทุกโรงเรียนส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2562) ขอให้ส่งแบบประเมินทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พร้อมบัญชีแจ้งผลคะแนน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562
สรุปรายงานผลการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562
ประกาศผลรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563
แจ้งกำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) นับมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย.62 (ในวันที่ 2 กันยายน 2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
แก้ไข การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
ขอเชิญเสนอบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2562
แจ้งให้ไปราชการเพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท ปีที่ 2
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(บัญชี ศธจ.หน้า 9-16)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(บัญชี ศธจ.)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการใน กศจ.ของจังหวัดต่าง ๆ
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม (สพป.สร.2)
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา และขอเชิญประชุม
เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 34 ราย)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร(เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทำวารสารทางวิชาการ "วารสารวิชาการ สพฐ.ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์
บัญชีรายชื่อครูผู้ช่วยที่ยังไม่ส่งรายงานการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
การจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2
การมอบเกียรติบัตรทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจำปี 2561
ขอให้โรงเรียนบ้านหนองบัวบานและโรงเรียนสนมศึกษาคารส่งประกาศลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
สัญญาจ้างธุรการโรงเรียน 2562 ครั้งที่ 2
สัญญาจ้างครูวิกฤต 2562 ครั้งที่ 2
หนังสือเชิญประชุมลูกจ้าง 2562 ครั้งที่ 2
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562
จัดทำสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) ครั้งที่ 2
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2562 ( เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ครั้งที่ 2
จัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ งบประมาณรายจ่าย 2562 ครั้ง2
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อลูกจ้างประจำตามบัญชี ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ (ตามตัวอย่าง) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 7 ฉบับ
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
เชิญประชุม ผอ.ร.ร/รก.ผอ.ร.ร./ศน. ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งธุรการโรงเรียน(อัตราค่าตอบแทน9,000 บาท) นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
ผลการคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ฯ พุทธศักราช 2562
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562(ต่อ แบบมอ.2)
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562(ต่อ)
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ผู้บริหารสถานศึกษา 33 ราย) แต่งตั้ง 1 มี.ค. 62
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มี.ค.62) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ส่งประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.และคู่มือการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) นับที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ณ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
ชอให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู ประจำปี 2562
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ TO BE THE FIRST
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร./ ศน.ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562)
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม (สพป.สร.1)
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแก้ไขหลักสุตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรสภา ประจำปี พ.ศ.2561
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ "ปลุกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักษ์สิ่งแวดล้อม"
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2563 (เพิ่มเติม)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การอนุญาตให้คณะบุคคลใช้พื้นที่สถานศึกษาทำกิจกรรม
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกล่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เชิญเข้าร่วมงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ( Surin Internatonal Cultional Exchange: The fourth SICE )
ขอเชิญประชุม
ขอความอนุเคราะหืสำรวจโรงเรียน
การจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมงานวันครู คั้งที่ 64/2563
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในส่วนภูมิภาค
ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำการศึกษา 2562
เชิญชวนบริจาคโลหิต
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนลงทะเบียนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
แนวปฏิบัติควบคุมภายใน
ระเบียบวาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผุ้บริหารสถานศึกษา
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 แทนตำแหน่งว่าง
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภานใน ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและร่วมงานมุทิตาจิต
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน
การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญประชุมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรรหาและการเลือกประธานเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 4 แทนตำแหน่งว่าง
ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เชิญร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2562
เชิญร่วมโครงการอบรมศาสตร์พระราชากับการดำรงชีวิต
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
การแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ2562
ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการฯ "สะสมทรัพย์ครบเกษียณ์อายุ"
แจ้งเปลี่ยนชื่อ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (จอส.๙๐๔ วปร.)
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครื่อข่ายโรงเรียน แทนตำแหน่งว่าง
การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ปี 2562
การแข่งขัน “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ ซาลเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 4”
ไปรษณีย์ไทยขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thai- Filipino Pen Friend
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพรทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน
เลื่อนการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราขดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ
ขอความร่วมมือเปิดเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน"
การมอบประกาศนัยบัตรโครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดสุรินทร์ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
การดำเนอนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าหน้าที่เรื่องของหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก
พระราชบัญญัติสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
แนวทางการปฏิบัติการควบคุมภายใน
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
กำหนดวันหยุดราชการประจำปี
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
การแสดงความคาวะและไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุ ถึงแก่อสัญกรรม
ขอเขิญร่วมออกงานให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การมอบรางวัลครูผู้ชนะการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST ระดับเชตพื้นที่การศึกษา (Best of the best) ปีการศึกษา 2561
เชิญประชุมทางไกล
การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก
แจ้งการเปลี่ยนชื่อสำนักงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอความร่วมมือบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงาน
การประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2562
การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”
ขอความร่วมมือจัดส่งแบบติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562
ส่งประกาศรายชื่อ สมาชิก ชพค.และ ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา 3 เดือน ขึ้นไป
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ตอบข้อหารือ
ประชาสัมพันธ์ วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอรัตนบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อขอกู้เงินสวัสดิการจากสถาบันทางการเงิน
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชาการ พ.ศ.2540
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อยู่ประจำพื้นที่ในวันหยุดราชการ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกาษา
ราษฎร์ขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก"
ขอเชิญร่วมโครงการ "ผุ้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ" จัวหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศสถานการณ์ไฟป่าปี 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2562
กำหนดการให้รายงานผลการครวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐ"
แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม
กลุ่มอำนวยการ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโคร
ทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติม(กลุ่มโรงเรียนที่2)
การจัดทำข้อมูลการตรวจราชการเพิ่มเติม(กลุ่มโรงเรียนที่1)
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๐%)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
การใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียนแล้ว
เชิญประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
นโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเปิดระบบ e-MES เพื่อการรายงานอ่าน/เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ครั้งที่ ๓ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การสำรวจความต้องการจำเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2
รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แนวปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่่วนจังหวัดสุรินทร์
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)
เชิญประชุมนำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น/อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สู่ความสำเร็จ To be the first
เชิญประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครื่อข่ายโรงเรียน ก.ต.ป.น./อนุ ก.ต.ป.น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายงานข้อมูลด้านการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความสำเร็จ ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562
เชิญประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เพิ่มเติม)
เชิญประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนรุ่นที่ 2 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การจัดตั้งคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี,บ้านน้ำคำ,บ้านยาง แจ้งการจัดเอกสารประกอบการจัดสรร งบลงทุน โรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๐%)
การตอบแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)เพื่อการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดำเนินงานของศูนย์บูรณาการข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนระบบการกำกับติดตามแนวใหม่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
เปิดระบบรายงานการอ่านเขียน/PISA ผ่านระบบ e-MES ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข)
เปิดระบบรายงานการอ่านเขียน/PISA ผ่านระบบ e-MES ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายงานการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การขับเคลื่อนแนวทาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กงบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2562 ของโรงเรียนในสังกัด
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เร่งรัดรายงานการไปราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดเก็บข้อมูล ONET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการจัดทำดัชนีทางการศึกษา
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภค
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
แก้ไขข้อความ การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศกึษา 2561
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี 2561
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
แจ้งคำสั่งโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 (ปรับปรุง)
แจ้งคำสั่งโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
ระบบโปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ห้ามขอรับบริจากเงินและทรัพย์สินในช่วงเวลาการรับนักเรียน ประจำปี 2563
ขออนุญาตนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
เชิญประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 (ครูบรรจุใหม่)
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2563
ขอความอุปภัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ขออนุญาตนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
การพิจารณางดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
(ด่วนที่สุด) การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา
ขออนุญาติพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ
แจ้งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนสุรวิทยาคาร)
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา
ระบบโปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15
ด่วนที่สุด เรื่อง หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพเขตที่ 9
ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ครั้งที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563
ซักซ้อมความเข้าใจในการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ขออนุญาติพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ทุนการศึษานักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเรียนต่อสายอาชีพ ปวช. ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2563
แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬานักเรียน"สพป.สร.2 เกมส์" ครั้วที่ 1 ประจำปี 2562
ข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ ปี 2563
ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 "สพป.สร.2 เกมส์" ครั้งที่ 1
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
ประชาสัมพันธ์คู่มือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
แจ้งชำระเงินตามรายการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (รอบเดือน พ.ย.2562)
ทวงงาน (ให้รายงานข้อมูลนักเรียนจบ ม.3 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ)
แนวทางการประเมินและแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์นักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ (ปวช.) ฟรีมีเงินเดือนระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563
การแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 15
ประชาสัมพันธ์ขยายวันรัยสมัครโครงการ สังคมหัวแข็ง ปี 4 ปีการศึกษา 2562
ทุนการศึกษาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ขอให้ส่งข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 ปีการศึกษา 2562 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนจบม.3 ปีการศึกษา 2562 และความต้องการฝึกทักษะอาชีพ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบ ม.3 และต้องการฝึกทักษะอาชีพ
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562
เชิญร่วมกิจกรรม วันรวมพลังเด็กดี v-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนามโรงเรียนสนมวิทยาคาร
แจ้งคำสั่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2562
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และต้อง
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอนและคู่มือการใช้โปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
เตรียมดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญประขุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการ Mitsubishi Asian Children’s Enikki 2019-2020
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแลอบายมุข ปีการศึกษา 2561
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแลอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ขอเชิญประชุม Admim ระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เขิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิญชวนสมัครเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียนและการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการระบบโปรแกรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
ตรวจสอบจำนวนแบบพิมพ์ทางการศึกษาและดำเนินการสั่งซื้อสำหรับใช้ในปีการศึกษา 2562
มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล
แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์(แบบ ปพ.1-3)
ประกาศผลพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560
การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การปรับโครงสร้างหนี้หลังเกษียณอายุราชการธนาคารออมสิน
แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
เรื่อง ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปี2562
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำประมาณการงบประมาณการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ขอเฃิญประชุม
การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปิดเทอมเล็กับโปรเจคอาชีพ" ปีการศึกษา 2562
๊๊๊๊๊Update : ข้อมูลโรงเรียนประสบอุทกภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2562)
ด่วนที่สุด เรื่อง การช่วยเหลือนัีกเรียนประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่รุ่นพิเศษ
การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ 4
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อตัดสินรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เลื่อนการประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562
ขอเชิญประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562
การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)
ประชุมจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 (ระยะเร่งด่วน)
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562
การดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์โครงการลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ราชัน"
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2561-2562
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
การรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการทุนการศึกษานักเรียนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการทุนการศึกษาเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ
การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout)
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2562" (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
แจ้งเรื่องเบิกเงินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
อนุญาตไปราชการร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
อนุญาตให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ขอทราบข้อมูลกรณีนักเรียนขอจบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ (แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อตามคำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2)
แจ้งการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้ง 1 จังหวัดสุรินทร์ (คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์)
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
ประกาศรับสมัครนักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
การจัดทำ ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษ 2562
ประชาสัมพันธ์สมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศรับสมัครนักเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แจ้งโรงเรียนขอข้อมูลในการรายงานติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาฯ ปี 2562
การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
การแข่งขันวอลเลย์บอล "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562
แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนรอบการระดมทุนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ ปี 2562
แจ้งการจัดทำเอกสารเบิกเงินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
การแข่งขัน"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี ที่นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหน้าโรงเรียนรัตนวิทยาคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้นำลูกเสือ เนตรนารี มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 08.30 น.ซึ่งพิธีการจะเริ่มในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี 2562
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการต่อต้านยาเสพติด
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
แจ้งให้ครูในสังกัดร่วมกิจกรรมของกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับจังหวัด ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "ไมโลฟุตซอล 2019 Road to Barcelona"
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
การพิจารณาเนื้อหาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อเผยแพร่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการป้องกันความรุนแรงและป้องกันปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชุมจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปี 2562
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562
การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Smile Kid School Bus (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย)
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
การทำความสะอาดโรงครัว โรงอาหาร เตรียมพร้อมต้อนรับเด็กเปิดเทอม
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
การคัดเลือกเยาวชนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562
การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.
มอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย(EF)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม A.T.C. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562
การบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2561
การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูฏเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ส่งเอกสารที่ให้แก้ไข ไปราชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 68 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์
การดำเนินการสุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงาน ปปช.
ขอข้อมูลการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2562
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดมหกรรมดนตรีและกีฬาแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
แนวทางในการปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
จัดส่งสื่อ CD ประกอบการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์
แจ้งรายชื่อโรงเรียนให้มาติดต่อรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนเพื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินศิลปหัตถกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562
การสำรวจการใช้พื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
,มอบทุนการศึกษาเรียนต่อสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยของนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minster Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์แข่งขัน "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนไทย"
การจัดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ จอมพลัง 62 "
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้ โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง"
ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์
ขอเชิญเข้าอบรมเครือข่ายครู แกนนำเยาวชนฯโครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่สุรา
แต่งตั้งกรรมการตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การเบิกเงินค่าพาหนะโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 5 โรง )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าอบรม
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562
การป้องกันอุบัติเหตุด้านจราจรของนักเรียนช่วงปิดเทอม
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 8 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 11 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 18 โรง )
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
โครงการแนะแนวนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ และมหกรรมถนนอาชีพ Open House ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
โครงการ Smile School Bus (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย)
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษา
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
แจ้งการจัดทำเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนฯณ จังหวัดบุรีรัมย์
การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศ๊กษา
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศของครูอาสาสมัครจีนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
การคัดเลือกผลงานภาพยนต์สั้นเพื่อเข้ารับรางวัลในงานประกวดรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย
การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Young Inventor challenge (YIC) ๒๐๒๐
ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2563
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร. 24)
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2562
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2562
การบันทึกข้อมูลโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนในความสนับสนุนของภาคเอกชนตามรายชื่อบนระบบบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2562
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563
ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ” ระดับเขตพื้นที่
การประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐานและการอ่านรู้เรื่อง เดือนกุมภาพันธ์
การรับสมัครชิงทุน "2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)" ประจำปีการศึกษา 2564
การแต่งตังศูนย์ประสานงานโรงเรียนทีดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลังสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/ Mini English Program)
การสำรวจข้อมุลครูผู้สอนภาษาจีน
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Human Revelopment Centre)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ RT
การอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปี่ 3 เทคนิคการตอบข้อสอบข้อเขียนภาษาไทย ในการสอบ NT
วุฒิบัตรปรับใหม่ของผู้เข้าอบรมอำเภอท่าตูม
เรียนคุณครูภาษาไทยที่อบรมวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ สามารถโหลดวุฒิบัตรการอบรมได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติคูปองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถื่น
คำสั่งคุมสอบ O - NET ปีการศึกษา 2563 แก้ไข(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
คำสั่ง O - NET แก้ไข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program / Mini Englisa Program)
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ "งานวันประดิษฐ์" ประจำปี 2563
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่สามารถเรียนรู้ได้ เข้ารับการศึกษาประจำปี 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562
ผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
อนุญาตการไปราชการในการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอมอบหนังสือ "ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ : สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม"
การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย เรื่องเทคนิคการเตรียมสอบ O - NET ป. ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา - CONNEXT ED ประจำปี 2563 - 2564
แนวปฎิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ส่งแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา พ.ศ. 2563 - 2566
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์โครงการการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ประชาสัมพนธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ ๒ (เพิ่มเติม)
การสำรวจข้อมูลความต้องการครูชาวต่างชาติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งรายชื่อครูภาษาอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้ชื่อ SPEEXX English Online
แจ้งยกเลิกกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการต่อยอดผลิตภัณฑ์สหกรณ์โรงเรียนให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐
จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)
การประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
การประเมินการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และการประเมินการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรดในโครงการพัฒนาบุคลากรเขต ๔ เขตพื้นที่การศึกษา “เสมาสามัคคี” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒
การบันทึกข้อมูลระดับอนุบาลของทุกโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิญโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำประชุม
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
เอกสารเสริมความรู้ NT, O-NET สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ืื ๓
ขอเชิญเป็นวิทยากร
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สู่ TO BE THE FIRST
ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
การรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ งานบัวโคกนิทรรศ 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อขอรหัสผ่านในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เชิญคณะวิทยากร และคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษสู่ TO BE THE FIRST ปีการศึกษา 2562
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด..รายงานข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม
การแต่งตั้งคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ขอเชิญเป็นวิทยากร
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ปีการศึกษา 2562
ด่วนที่สุด....เชิญผู้ยริหารโรเรียนขยายโอกาสฯและครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม
การสอบคัดกรองการอ่านการเขียนครั้งที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย TO BE THE FIRST
ดำเนินการคัดเลือกนักเนรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ สู่ TO BE THE FIRST
การอบรมปฏิบัติการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนประถมศึกษาตามแนวทาง Active Learning
การนิเทศโรงเรียน วันที่ 1 พย. 2562
การไปราชการการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๒๐ กิจกรรม "Thailand Innovative Teaders Leadership Awards ๒๐๒๐"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด่วนที่สุด..แจ้งรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2/2562
การอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ระดับปฐมวัย
ด่วนที่สุด..แจ้งเพิ่มเติมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (Mock Assessment)
ด่วนที่สุด..การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (Mock Assessment)
ผลการประกวดเทคนิคการสอนครุสู่ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แนวทางการประเมินการอ่านของเด็กอนุบาล ๓
แนวทางการประเมินการอ่านของเด็กอนุบาล ๓
การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
ด่วน...แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประกวดเทคนิคการสอน (วิดีทัศน์การสอน) สอนจริง ระดับเขตพื้นที่การศึการอบชิงชนะเลิศ
ด่วนที่สุด....แจ้งเปลี่ยนสถานที่คัดเลือกตัวแทนวิดีทัศน์การสอนรอบชิงชนะเลิศ และขอความอนุเตราะห์สถานที่
ด่วนที่สุด....แจ้งผลการประกวดวิดีทัศน์การสอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 1 และการดำเนินงานประกวดรอบที่ 2
ประกาศผลการประกวดหลักสูตรทุจริตศึกษา
เชิญคณะกรรมการปฐมวัยตามคำสั่ง ๓๒๙/ ๒๕๖๒
อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ด่วนที่สุด....สำเนาคำสั่งการวิจัยในชั้นเรียน
ด่วนที่สุด.....แจ้งสำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
ประกวดโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามวิสัยทัศน์ TO BE THE FIRST
การประชุมวางแผนการยกระดับคคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมประกวดผลงานการนำหลักสูตรสุจริต เป็น 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว
ประกาศ....แจ้งโหลดเกียรติบัตร O-NET, NT 2560 และ 2561 ลำดับ 1-10 ทุกรายวิชา (ปรับปรุงสำหรับโรงเรียนที่กรอกข้อมูลไม่ทันครับ)
ด่วน....แจ้งโหลดวุฒิบัตรบ้านวิทย์น้อย วิทยาการคำนวณ ComputingScience
แจ้งยกเลิกกิจกรรมกาดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการวิจัย (ฉบับที่ 2)
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกแบบสอบถาม (ฉบับที่ 1)
แจ้งเพิ่มเติมโรงเรียนที่นำเสนอนิทรรศการ วันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๖๒
เชิญประชุมแลกเปลี่ยนโรงเรียนเรียนรูู้ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด.....แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนและประเมินผลการพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรม CRRv25
การคัดกรองนักเรียนกล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
การประชุมเชิงการปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ประชุมแลการประชุมเชิงปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ดีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
แจ้งเลื่อนกิจกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึก
ผลการการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร,ครูและบริษัทสร้างการดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรุ้ภายใต้โครงาการเสริมสร้่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับเขตพื้นที่
การประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค
การติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูล
การประกวดวีดิทัศน์เทคนิคการสอนครูสู่ TO BE THE FIRST (Best of Teaching Video Clips ๒๐๑๙)
การติดตามการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังฤษตามหลัดสูตร Boot Camp Turbo ปีงบประมาณ 2562 (Follow on)
แจ้งไปราชการร่วมพิธีรับตราพระราชทานตามโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2561
แจ้งไปราชการร่วมพิธีรับตราพระราชทานตามโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา" ปีงบประมาณ 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
แจ้งประชสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต วันที่ 24 สิงหาคม 2562
กรอบโครงสร้างเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับ (Test Blueprint)
ประชุมแลกเปลี่ยนโรงเรียนสุจริต
แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ครั้งที่ 4
การดำเนินงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
การประชุมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปะกวดการนำเสนอผลงานแนวการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาภายใต้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
การไปราชการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมสรุปผลการนิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1 / 2562
ด่วนที่สุด....ดาวน์โหลดโปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) นำเสนอโปรแกรม CRRv25
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด..อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
สำรวจบุคลากรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานตามโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปี 2561
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต
ด่วนที่สุด.....แจ้งโรงเรียนส่งชื่อครูเข้าร่วมสัมมนาแนะแนวอาชีพ
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
การประชุมเชิงปฏบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๑ - ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด...แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน
ประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
ด่วนที่สุด..เชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ด่วนที่สุด..เชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียนกรอกรายชื่อตัวแทนเข้ารับการสัมมนาการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
แจ้งนักเรียนสมัครสอบอัจฉริยภาพ (สสวท.)
ด่วนที่สุด.....แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและเพิ่มเติมรายชื่อครูเพื่อรับโปรแกรม CRRv25
ประกาศรายชื้ิอโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
อนุญาตไปราชการเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้ (Literacy) ตามแนวทางการปประเมิน PISA 2021
เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
การสำรวจและรายงานผลการสนับสนุนให้นักเรียนทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ
แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 8
ค่วนที่สุด ....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 ส่งรายชื่อครูแกนนำ 2 คน เข้าประชุมปฏิบัติการ
สำรวจข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการส่งเสริมสมรรถนะภาพผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินแบบ PISA กลยุทธ์ที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๐,๒๓
ด่วนที่สุด...แจ้งรายชื่อครูแกนนำการวิจัยในชั้นเรียน
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีกาศึกษา 2562
การอบรมปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning (ขยายผล Boot Camp) ปีงบประมาณ 2562
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รับ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
ด่วนที่สุด...แจ้งรายงานข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการส่งเสริมสมรรถนะภาพผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวการประเมินแบบ PISA
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
การมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
การไปราชการการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
การนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 /2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด....(ทวงงาน).แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ Digital Literacy กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชึ้วัดที่ 25
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
ด่วนที่สุด........แจ้งดาวน์โหลดเกียรติบัตรครูดีเด่น คะแนน O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10 ใหม่
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
ด่วนที่สุด........แจ้งดาวน์โหลดเกียรติบัตรครูดีเด่น คะแนน O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10
แจ้งผลการแข่งขันภาษาษาไทยระดับปรเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและผู้เรียนสู่อาชีพการมีงานทำ
การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
แจ้งการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะและ ขับร้องดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม (ชุดที่ 2)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย TO BE THE FIRST
แจ้งจัดสรรโอนเงินโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)
การเผยแพร่ "เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา เพศวิถีศึกษา" เพิ่มเติม
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019 ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศประเทศ
แจ้งอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
ก่วน....แจ้ง รร.กรอกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะ Digital Literacy กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชึ้วัดที่ 25
ประกวดวาดภาพจิตนาการและสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
ด่วนที่สุด....สำรวจข้อมูลครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET หรือ NT สูง ลำดับที่ 1-10
แจ้งให้บุคลากรไปราชการศึกษาดูงานตามกิจกรรมพัฒนาโครงการความพร้อมของเด็กปมวัยแบบองค์รวม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เรื่องผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการ coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 1 - 6
แจ้งอนุกตปน.ประชุม
แจ้งประธานเครือข่ายประชุม
แจ้งกตปน.ประชุม
อนุญาตข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แก้ไขแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ สู่ TO BE THE FIRST
แจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนเข้ารับการอบบรมปฏิบัติการ
แจ้งแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตสาสตร์ เพื่อเข้าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ TO BE THE FIRST
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudiation Training)
ส่งผลงานเพื่อประเมินรับตราพระราชทานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย ประจำปี2562
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นร.ป.1-ม.3 สู่ TO BE THE FRIST
อบรมปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
ประชุมเตรียมการและจัดสถานที่บรมปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudiation Training)
เผยแพร่แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562
การไปราชการเพื่อเข้าอบรมปฏิบัติการโครงการครูสหกรณ์ : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย
ด่วนที่สุด......แจ้งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สำรวจบุคลากรปฐมวัยในสังกัดเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยเเบบองค์รวม
การเเข่งขันทักษะภาษาไทย 2562
การเเข่งขันทักษะภาษาไทย 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Oline ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญประชุมจัดทำรายงานผลโครงการการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
แจ้งรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2562
ประชุมชี้แจ้งการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม และการดำเนินการชมรมครูปฐมวัย
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สู่ TO BE THE FIRST
การไปราชการอบรมปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการและคณะทำงานร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การรายงานผลการดำเนินโรงเรียนวิถีพุทธ
อนุญาตไปราชการนิเทศฯ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/25662
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วีดีทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ
การมอบรางวัลครูผู้ชนะการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Best of the best) ปีการศึกษา 2561
การมอบรางวัลครูผู้ชนะการประกวดห้องเรียนคุษ
การมอบรางวัลครูผู้ชนะการประกง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์
แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการการวิจัยปฏิบัติการวิจัยโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)
การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งแกนนำขยายโครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศษฐกิจสร้างสรรค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IO)ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2562
อนุญาตไปราชการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
เชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม
เชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ส่งผลงานเพื่อประเมินรับตราพระราชทานตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2561
แจ้งการโอนเงินค่าให้บริการคูปอง
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ในระดับจังหวัด
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ประชาสัมพันธ์วิจัย เปลี่ยนโลก และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
ผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
การมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับดีเยี่ยม
ดวน....รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ To be the First
การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562
ผลการทดสอบO-NETปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2(ยังไม่เป็นทางการ)
การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ด่วนที่สุด....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562 สำหรับเครือข่ายโรงเรียน เพื่อต่อไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตัดสินการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประชุมชี้แจงและประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทย์ศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
การประเมินการอ่านออก - เขียนได้ ของนักเรียนในสังกัด ก้าวสู่ TO BE THE FIRS ปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562
ด่วนที่สุด....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนรวบรวมและต่อไฟล์ข้อมูลนักเรียนเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562
การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮโคป(High Scope)
ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย
โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี2562
การปรกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
การสมัครร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสุรินทร์
การประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาวิถีพุทธเนื่องในวันมาฆบูชา
แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การไปราชการการนิเทศโรงเรียนของคณะกรรมการ
การนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ที่จังหวัดนครนายก
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย สังกัด สพป.สร.2
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019
มาตรการความปลอดภัยในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไข)
แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
แจ้งการประชุมการนิเทศ ติดตาม นโยบายการยกระดับการพัฒนาผู้เรียน สู่ TO BE THE FIRST
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ Health and Educational Regional Operation : HERO ปี ๒๕๖๒
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
กลุ่มนิทศ ติดตาม
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลาขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แจ้งให้ไปราชการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2562
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (ครูคืนถิ่นที่บรรจุปี 2561)
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (ครูคืนถิ่นที่บรรจุปี 2560)
การติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
แจ้งเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด โครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION) กิจกรรม “พัฒนาแนวคิดการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (2)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (1)
รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.
ด่วนที่สุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการบริหารเครือข่ายทางการศึกษา
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ
ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ด่วนที่สุด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มพัฒนาครู
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เข้าบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนมกราคม 2563 เข้าบัญชีวันที่ 17 ก.พ. 63
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการหักเงินเดือนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50) ทวิ ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมกราคม 2563 เข้าบัญชีวันที่ 21 มกราคม 2563
แจ้งการโอนเงิน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนธันวาคม 2562 โอนเข้าบัญชี 23 ธันวาคม 2562
แก้ไขการแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการในระบบ e-GP
การอนุมัติเงินงบประมาณรายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โอนเข้าบัญชี 25 พฤศจิกายน 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โอนเข้าบัญชี 19 พ.ย. 62
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
แจ้งการเข้าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC1) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 17 โรงเรียน
การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2562 โอนเข้าบัญชี 25 ต.ค. 62
แจ้งการโอนเงินค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาเป็นรายได้สถานศึกษา
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน) โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
แจ้งการส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 113 โรง
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2562 โอนเข้าบัญชี 20 กันยายน 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณรายการค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
อนุมัติแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 การดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ .2562 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 19 โรง
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โอนเข้าบัญชี 27 ส.ค. 62
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แจ้งการเข้าส่งมอบครุภัณฑ์รายการ Shopping List ประจำปี 2562
นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ที่ธนาคารกรุงไทย)
แจ้งการโอนเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2562 รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย
แจ้งการโอนเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โอนเข้าบัญชี 25 กรกฎาคม 2562
ขอคืนเงินประกันสัญญา (กรณีเลยระยะเวลานาน)
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ขอคืนเงินประกันสัญญา
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โอนเข้าบัญชี 25 มิถุนายน 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 งานชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
การอนุมัติเงินงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งการโอนเงินงบรายจ่ายอื่น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนเมษายน 2562 โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 เมษายน 2562
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2562 โอนเข้าบัญชี 25 เม.ย. 62
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2562
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2562 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 มีนาคม 2562
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561
แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นการให้บริการสำนักงานคลัง เขต 3
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (30%)
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมกราคม 2562 เข้าบัญชี 28 มกราคม 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อและสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เพิ่มเติม)
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ิสินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและการนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน
เชิญเป็นวิทยากรการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในเขตเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ DLTV R Service
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564
เชิญรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรกองทุนทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
การตรวจรับอุปกรณ์การศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 1 แทนตำแหน่งว่าง
การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบการสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การขอตรวจสอบอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนทรูปลูปัญญา
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาAMSS++ และสถานศึกษา SMSS++
การพิจารณาทบทวนการไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพื้นที่โครงการจัดให้บริการอิเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 4 แทนตำแหน่งว่าง
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Video Conference การประชุมปฏิบัติการการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิลเ็กทรอนิกส์ ระบบ ofline
ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Video Conference การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค (Cluster)
การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
การตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC)
การยกเลิกเอกสารสำเนาทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาประประจำตัวประชาชน)
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน)
อนุมัติงบประมาณจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2562
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะดำเนินการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เชิญเข้าร่วมอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAING) ปีการศึกษา 2562
การประชุมอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมอบรมปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยการความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด
เชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์องค์
แบบสำรวจจำนวนคอมพิงเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
รายงานข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สรุปรายงานผลการดำเนินและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV
การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แตั้งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และประกาศจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
การจัดสสอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำศูนย์ซ่อมบำรุง DLTV
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และการเผยแพร่ประาชัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง ส,ส.(รายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฎิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ี่ยวกับการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  [ ]