ҹ ʾ.Թ 2
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อลูกจ้างประจำตามบัญชี ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ (ตามตัวอย่าง) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 7 ฉบับ
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
เชิญประชุม ผอ.ร.ร/รก.ผอ.ร.ร./ศน. ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งธุรการโรงเรียน(อัตราค่าตอบแทน9,000 บาท) นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
ผลการคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ฯ พุทธศักราช 2562
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562(ต่อ แบบมอ.2)
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562(ต่อ)
การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ผู้บริหารสถานศึกษา 33 ราย) แต่งตั้ง 1 มี.ค. 62
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มี.ค.62) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ส่งประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.และคู่มือการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) นับที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ณ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
ชอให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู ประจำปี 2562
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ TO BE THE FIRST
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร./ ศน.ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.และ ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562)
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เพิ่มเติม (สพป.สร.1)
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแก้ไขหลักสุตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรสภา ประจำปี พ.ศ.2561
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2562
การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”
ขอความร่วมมือจัดส่งแบบติดตามการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562
ส่งประกาศรายชื่อ สมาชิก ชพค.และ ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา 3 เดือน ขึ้นไป
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ตอบข้อหารือ
ประชาสัมพันธ์ วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอรัตนบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อขอกู้เงินสวัสดิการจากสถาบันทางการเงิน
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชาการ พ.ศ.2540
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อยู่ประจำพื้นที่ในวันหยุดราชการ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกาษา
ราษฎร์ขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก"
ขอเชิญร่วมโครงการ "ผุ้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ" จัวหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศสถานการณ์ไฟป่าปี 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี พุทธศักราช 2562
กำหนดการให้รายงานผลการครวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน "มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงานภาครัฐ"
แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม
กลุ่มอำนวยการ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
แก้ไขข้อความ การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศกึษา 2561
การจัดสรรงบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปี 2561
กลุ่มนโยบายและแผน
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม A.T.C. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562
การบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2561
การจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูฏเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ส่งเอกสารที่ให้แก้ไข ไปราชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 68 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์
การดำเนินการสุ่มตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงาน ปปช.
ขอข้อมูลการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2562
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดมหกรรมดนตรีและกีฬาแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
แนวทางในการปฎิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
จัดส่งสื่อ CD ประกอบการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์
แจ้งรายชื่อโรงเรียนให้มาติดต่อรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนเพื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินศิลปหัตถกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562
การสำรวจการใช้พื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
,มอบทุนการศึกษาเรียนต่อสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยของนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minster Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์แข่งขัน "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนไทย"
การจัดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ จอมพลัง 62 "
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้ โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง"
ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์
ขอเชิญเข้าอบรมเครือข่ายครู แกนนำเยาวชนฯโครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่สุรา
แต่งตั้งกรรมการตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การเบิกเงินค่าพาหนะโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 5 โรง )
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าอบรม
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562
การป้องกันอุบัติเหตุด้านจราจรของนักเรียนช่วงปิดเทอม
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 8 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 11 โรง )
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 18 โรง )
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
โครงการแนะแนวนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ และมหกรรมถนนอาชีพ Open House ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา ( 6 โรง )
แจ้งแก้ไขเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
โครงการ Smile School Bus (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย)
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนยากจนเข้ารับทุนการศึกษา
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2562
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
สำรวจข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
แจ้งการจัดทำเอกสารเบิกเงินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนฯณ จังหวัดบุรีรัมย์
การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศ๊กษา
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
ขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
แจ้งการโอนเงินค่าให้บริการคูปอง
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ในระดับจังหวัด
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ประชาสัมพันธ์วิจัย เปลี่ยนโลก และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562
ผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
การมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับดีเยี่ยม
ดวน....รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ To be the First
การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562
ผลการทดสอบO-NETปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2(ยังไม่เป็นทางการ)
การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ด่วนที่สุด....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562 สำหรับเครือข่ายโรงเรียน เพื่อต่อไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตัดสินการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประชุมชี้แจงและประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทย์ศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
การประเมินการอ่านออก - เขียนได้ ของนักเรียนในสังกัด ก้าวสู่ TO BE THE FIRS ปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562
ด่วนที่สุด....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนรวบรวมและต่อไฟล์ข้อมูลนักเรียนเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562
การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮโคป(High Scope)
ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่าย
โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี2562
การปรกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
การสมัครร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสุรินทร์
การประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561
การเข้าร่วมประชุมสมัชชาวิถีพุทธเนื่องในวันมาฆบูชา
แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การไปราชการการนิเทศโรงเรียนของคณะกรรมการ
การนิเทศโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการประชุมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ที่จังหวัดนครนายก
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
การประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัย สังกัด สพป.สร.2
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561
ส่งรายชื่อกรรมการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียน
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ OBEC HACKATHON 2019
มาตรการความปลอดภัยในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกาาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561(ฉบับแก้ไข)
แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2561
แจ้งการประชุมการนิเทศ ติดตาม นโยบายการยกระดับการพัฒนาผู้เรียน สู่ TO BE THE FIRST
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ Health and Educational Regional Operation : HERO ปี ๒๕๖๒
สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
กลุ่มนิทศ ติดตาม
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2562
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2562 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 26 มีนาคม 2562
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561
แบบสำรวจแสดงความคิดเห็นการให้บริการสำนักงานคลัง เขต 3
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (30%)
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนมกราคม 2562 เข้าบัญชี 28 มกราคม 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง
การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและอำนวยการความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด
เชิญประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์องค์
แบบสำรวจจำนวนคอมพิงเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
รายงานข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
สรุปรายงานผลการดำเนินและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV
การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แตั้งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และประกาศจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
การจัดสสอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำศูนย์ซ่อมบำรุง DLTV
แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และการเผยแพร่ประาชัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง ส,ส.(รายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฎิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ี่ยวกับการเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
  [ ]