ข้อมูลเชิงสถิติ

พิมพ์
Uncategorised
ฮิต: 473

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ค่ารักษาพยาบาล 90 55 70
ค่าการศึกษาบุตร 129 159 73
การขอทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ 191 270 208
การขอหนังลือรับรอง 39 20 35
การขอยิ้มแฟ้มประวัติและ กพ 7 640 580 535
การบออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่   82  
การขออนุญาตถ่ายเอกสาร 23 13 10